REGULAMINY

Pobierz regulamin uzupełniający KZK MOTODROM 2018 w PDF


Regulamin
próby zręcznościowej

„Motodrom Challenge 2018”
w sezonie 2018

 1. Próba zręcznościowa „Najlepszy z najlepszych”, zwana dalej nzn, organizowana jest przez Automobilklub Łódzki. Próba jest ogólnodostępna.
 2. Uczestnikiem, zwanym dalej kierowcą, może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada prawo jazdy kategorii B, własny samochód spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz spełniać wymogi zdrowotne oraz trzeźwości.
  W przypadku chęci uczestnictwa samochodem, którego właścicielem jest inna osoba, wymagane jest pisemne oświadczenie od właściciela o użyczeniu pojazdu do startu w konkursie.
  Kierowca może uczestniczyć w próbie sam, bez pilota oraz pasażerów. W przeciwnym wypadku nie zostanie dopuszczony do startu w próbie.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone są samochody na bazie podwozia samochodu osobowego ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające wszystkie dokumenty wymagane przez PoRD umożliwiające mu poruszanie się po drogach publicznych, w szczególności ważny przegląd techniczny oraz opłacone ubezpieczenie OC. Poziom emisji hałasu przez samochód uczestnika nie może przekraczać 93 db(A) (mierzony przy 3500 obr/min.).
 4. Uczestnikiem zostaje osoba, która spełnia powyższe warunki, wypełniła w sposób czytelny kartę zgłoszeniową, opłaciła wpisowe i otrzymała numer startowy.
  Kierowca wypełnia zgłoszenie w Biurze Imprezy. Wszystkie pola zgłoszenia muszą zostać wypełnione a zgłoszenie podpisane przez kierowcę. Organizator ma prawo nie przyjąć niepełnego zgłoszenia.
  Uczestnicy składając zgłoszenie akceptują niniejszy regulamin i będą się do niego stosowali bezwzględnie, jak i do poleceń organizatora/sędziów.
 5. Organizator przewiduje organizowanie Badań Kontrolnych, zwanych dalej BK. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wynikających z punktu 3, organizator może przeprowadzić wyrywkowe BK. Jeżeli uczestnik nie spełni wspomnianych wymogów, zostanie wykluczony z udziału w próbie.
  Odmowa przeprowadzenia BK skutkuje wykluczeniem z konkursu.
 6. Podczas próby, uczestnik nie może starować innych samochodem, niż zgłoszony.
 7. Aby wystartować w próbie, kierowca powinien ustawić się przed wyznaczoną linią startu w odpowiedniej kolejności, według numerów startowych. Samochód musi posiadać włączone światła mijania, zamknięte wszystkie szyby oraz szyberdach. Kierowca musi posiadać zapięte pasy bezpieczeństwa. Nie umocowane regulaminowo pasy szelkowe nie uprawniają zawodnika do startu.
  Numer startowy powinien być umieszczony na boku samochodu od strony sędziego startującego. Nie posiadanie numeru startowego w opisanym miejscu będzie skutkowało wstrzymaniem startu do momentu umieszczenia numeru we właściwym miejscu.
  Do startu obowiązkowe są kaski ochronne (homologacja producenta „E” lub homologacja FIA (aktualna lub utracona)) nie posiadające wysuniętej szczęki.
  Procedura startu odbywa się elektronicznie lub ręcznie.
  Czas liczony jest z dokładnością do 0,01.
  Start elektroniczny dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej z użyciem sygnalizatora świetlnego. Kierowca ustawia się na starcie na podstawie wskazań sygnalizatora:
  • Wygaszony sygnalizator – podjedź do przodu,
  • Jedno czerwone światło – stoisz prawidłowo,
  • Żółte + czerwone światło – wycofaj do czerwonego.
  Po prawidłowym ustawieniu się pojazdu, kierowca czeka na rozpoczęcie procedury startowej na sygnalizatorze. Sygnalizator wyświetla sekwencję świateł aż do zielonego, po którym zawodnik rusza. Nie uwzględnia się falstartów.
  Czas jest liczony od przekroczenia przez przód pojazdu wiązki pomiędzy fotocelami, niezależnie od wskazań sygnalizatora.
  Start ręczny dokonywany jest przez sędziego. Kierowca ustawia się na podstawie poleceń sędziego.
  Procedura startowa odbywa się „z ręki” wraz ze słownym odliczaniem: 5, 4, 3, 2, 1. Ruszenie w trakcie trwania procedury startowej powoduje wykluczenie.
  Start (liczenie czasu) następuje w momencie podniesienia przez sędziego ręki.
  Organizator nie uwzględnia w pomiarach czasu reakcji RT.
 8. Uczestnik pokonuje trasę próby na podstawie jednoznacznie i niezmiennie wytyczonej trasy. Nie przejechanie trasy w sposób wyznaczony przez organizatora skutkuje niezaliczeniem przejazdu.
  Niezaliczenie przejazdu stosuje się również w przypadku uczestników, którzy nie dojadą do mety.
  Organizator przewiduje wykluczenie zawodnika z próby za jazdę zagrażającą bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie rozgrywania próby.
 9. Uczestnik kończy próbę poprzez przejechanie linii mety lotnej. Organizator nie przewiduje mety stop.
  Podczas pomiaru elektronicznego, zatrzymanie czasu następuje przez przekroczenie przez przód pojazdu wiązki pomiędzy fotocelami.
  Podczas pomiaru ręcznego, zatrzymanie czasu następuje w momencie przejazdu przez linię mety.
 10. Jeżeli uczestnik poprawnie spełnił warunki punktów 7,8,9, próbę uważa się za ukończoną.
 11. W trakcie rundy zawodnicy uzyskują czasy przejazdów. Każdy lepszy czas anuluje gorszy.
  Tytuł „Najlepszego z najlepszych” otrzymuje jeden zawodnik, który uzyska najlepszy czas w klasie od 1251cm3 w całym sezonie.
  Tytuł „Najlepszego z najlepszych mini” otrzymuje jeden zawodnik, który uzyska najlepszy czas w klasie do 1250cm3 w całym sezonie.
 12. Organizator ma prawo do stosowania kar w sytuacjach nie ujętych niniejszym regulaminem.
 13. Organizator rozpatruje protesty oraz spory w trybie natychmiastowym.
 14. Nie stosowanie się osób przebywających na terenie próby do poleceń organizatora, będzie skutkowało wydaleniem z terenu rozgrywania próby.
 15. Organizator dokłada wszelkich starań dla zapełnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników imprezy a także osób trzecich. Uczestnicy biorą udział w próbie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników, ich sprzętu jak również za spowodowanie przez uczestników pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich, ich mienia a także ich zdrowia i życia.
 16. W sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, obowiązuje:
  • Komunikat organizacyjny biura imprezy,
  • Kodeks Cywilny.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania próby.
 18. Organizator zwraca wpisowe tylko w przypadku zdarzeń niezależnych od niego, zawodnika jak i innych.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.