Regulamin KZK WOŚP 2019

Ramowy regulamin konkursu zręczności kierowców WOŚP 2019.

 1. Konkurs Zręczności Kierowców WOŚP 2019, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Automobilklub Łódzki. Impreza jest ogólnodostępna.
 2. Uczestnikiem, zwanym dalej kierowcą, może zostać każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada prawo jazdy kategorii B, własny samochód oraz spełniać wszystkie wymogi PoRD, zdrowotne oraz trzeźwości. W przypadku chęci uczestnictwa samochodem, którego właścicielem jest inna osoba, wymagane jest pisemne oświadczenie od właściciela o użyczeniu pojazdu do startu w konkursie. Kierowca może uczestniczyć w konkursie sam lub z pilotem. Pilot musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Do udziału w konkursie dopuszczone są samochody na bazie podwozia samochodu osobowego ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające wszystkie dokumenty wymagane przez PoRD umożliwiające mu poruszanie się po drogach publicznych, w szczególności ważny przegląd techniczny oraz opłacone ubezpieczenie OC. Poziom emisji hałasu przez samochód uczestnika nie może przekraczać 93 db(A) (mierzony przy 3500 obr/min.).
 4. Uczestnikiem zostaje osoba, która spełnia powyższe warunki, wypełniła w sposób czytelny kartę zgłoszeniową, opłaciła wpisowe i otrzymała numer startowy. Kierowca wypełnia zgłoszenie zamieszczone na stronie internetowej organizatora lub w Biurze Imprezy. Wszystkie pola zgłoszenia muszą zostać wypełnione a zgłoszenie podpisane przez kierowcę jak i ewentualnego pilota. Organizator ma prawo nie przyjąć niepełnego zgłoszenia. Uczestnicy składając zgłoszenie akceptują niniejszy regulamin i będą się do niego stosowali bezwzględnie, jak i do poleceń organizatora/sędziów.
 5. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wynikających z punktu 3, organizator może przeprowadzić wyrywkowe BK. Jeżeli uczestnik nie spełni wspomnianych wymogów, zostanie wykluczony z udziału w rundzie. Odmowa przeprowadzenia badania kontrolnego skutkuje wykluczeniem z konkursu.
 6. Organizator przewiduje rozegranie konkursu w klasach pojemnościowych:
  • do 1250 cm3,
  • od 1251 do 1800 cm3,
  • od 1801 cm3 wzwyż.

Samochody posiadające silniki z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

 • z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,
 • z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

Klasę stanowi każda ilość samochodów. Jeden uczestnik nie może być zapisany wielokrotnie do tej samej klasy podczas danej rundy. Podczas rundy, uczestnik nie może starować innych samochodem, niż zgłoszony.

 1. Aby wystartować w próbie, kierowca powinien ustawić się przed wyznaczoną linią startu w odpowiedniej kolejności, według numerów startowych. Samochód musi posiadać włączone światła mijania, zamknięte wszystkie szyby oraz szyberdach. Kierowca musi posiadać zapięte pasy bezpieczeństwa. Nie umocowane regulaminowo pasy szelkowe nie uprawniają zawodnika do startu. Numer startowy powinien być umieszczony na boku samochodu od strony sędziego startującego. Nie posiadanie numeru startowego w opisanym miejscu będzie skutkowało wstrzymaniem startu do momentu umieszczenia numeru we właściwym miejscu. Procedura startu odbywa się elektronicznie lub ręcznie. Czas liczony jest z dokładnością do 0,01. 1 sekunda = 1 punkt. Start elektroniczny dokonywany jest za pomocą aparatury pomiarowej z użyciem sygnalizatora świetlnego. Kierowca ustawia się na starcie na podstawie wskazań sygnalizatora:
  • Wygaszony sygnalizator – podjedź do przodu,
  • Jedno czerwone światło – stoisz prawidłowo,
  • Żółte + czerwone światło – wycofaj do czerwonego.

Po prawidłowym ustawieniu się pojazdu, kierowca czeka na rozpoczęcie procedury startowej na sygnalizatorze. Sygnalizator wyświetla sekwencję świateł aż do zielonego, po którym zawodnik rusza. Ruszenie na innym świetle niż zielone powoduje falstart (kara 5 pkt). Czas jest liczony od przekroczenia przez przód pojazdu wiązki pomiędzy fotocelami, niezależnie od wskazań sygnalizatora. Start ręczny dokonywany jest przez sędziego. Kierowca ustawia się na podstawie poleceń sędziego. Procedura startowa odbywa się „z ręki” wraz ze słownym odliczaniem: 3, 2, 1. Ruszenie w trakcie trwania procedury startowej powoduje falstart (kara 5 pkt). Start (liczenie czasu) następuje w momencie podniesienia przez sędziego ręki. Organizator nie uwzględnia w pomiarach czasu reakcji RT.

 1. Uczestnik pokonuje trasę próby na podstawie trasy, którą otrzyma od organizatora. Nie przejechanie trasy w sposób wyznaczony przez organizatora skutkuje otrzymaniem kary regulaminowej. Taryfa – „T” – jest to 150% czasu najszybszego przejazdu kierowcy w klasie na danej próbie. Powyższą zasadę stosuje się w przypadku przejazdu próby przez uczestnika w czasie gorszym niż 150% czasu zwycięzcy w klasie oraz dla uczestników, którzy próbę pomylą lub nie dojadą do mety. Uczestnik, który nie stawi się na starcie w wyznaczonym czasie/kolejności otrzymuje karę wykluczenia poprzez naliczenie maksymalnego czasu 5 minut za przejazd w danej próbie (300 pkt). Organizator przewiduje wykluczenie zawodnika z konkursu za jazdę zagrażającą bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie rozgrywania próby.
 2. Uczestnik kończy próbę poprzez przejechanie linii mety i zatrzymanie pojazdu z linią mety znajdującą się pomiędzy osiami pojazdu. Znaczenie ma strona pojazdu skierowana w stronę sędziego. Podczas pomiaru elektronicznego, zatrzymanie czasu następuje przez przekroczenie przez przód pojazdu wiązki pomiędzy fotocelami. Podczas pomiaru ręcznego, zatrzymanie czasu następuje w momencie „odbicia nadwozia”. Uczestnik, który przekroczy linię mety tylną osią oraz potrąci jeden „słupek” otrzymuję karę 5 pkt. Jeżeli uczestnik cofa podczas trwania procedury mety, zostaje wykluczony z próby poprzez naliczenie maksymalnego czasu 5 minut za przejazd w danej próbie (300 pkt).
 3. Jeżeli uczestnik poprawnie spełnił warunki punktów 7,8,9, próbę uważa się za ukończoną.
 4. Najwyższe miejsce zajmuje uczestnik z najmniejszą ilością punktów. Miejsca 1, 2, 3 są nagradzane.
 5. Organizator ma prawo do naliczania kar w sytuacjach nie ujętych niniejszym regulaminem.
 6. Organizator rozpatruje protesty oraz spory w trybie natychmiastowym.
 7. Nie stosowanie się osób przebywających na terenie imprezy do poleceń organizatora, będzie skutkowało wydaleniem z terenu imprezy.
 8. Organizator dokłada wszelkich starań dla zapełnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestników imprezy a także osób trzecich. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników, ich sprzętu jak również za spowodowanie przez uczestników pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich, ich mienia a także ich zdrowia i życia.
 1. W sprawach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, obowiązuje:
 • Komunikat organizacyjny biura imprezy,
 • Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodem PZM,
 • Kodeks Cywilny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rundy.
 2. Organizator zwraca wpisowe tylko w przypadku odwołania rundy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji niniejszego regulaminu.