Statut

Pobierz w PDF

Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Automobilklub Łódzki i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu „AŁ”.

§ 2

„AŁ” działa zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz Klubu i jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego.

§ 3

 1. „AŁ” posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności statutowej Klubu w postaci organizowania, bądź współorganizowania imprez jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz „AŁ” jest Łódź.
 4. „AŁ” może powoływać jednostki terenowe w postaci kół specjalistycznych, kół zainteresowań lub przyzakładowych oraz oddziałów.
 5. Koła „AŁ” i oddziały nie posiadają osobowości prawnej.
 6. „AŁ” może być członkiem zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym zakresie działania.

§ 4

Działalność „AŁ” opiera się na pracy społecznej ogółu członków i grona sympatyków.

§ 5

 1. ”AŁ” ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów przewidzianych prawem i uchwałami Walnego Zebrania oraz Zarządu Klubu.
 2. Barwy „AŁ” są żółto – czerwone.

Cele i środki działania.

§ 6

Celem „AŁ” jest:

 1. poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wychowania komunikacyjnego młodzieży,
 2. organizowanie i rozwój popularnego oraz kwalifikowanego sportu motorowego,
 3. działalność oświatowa, krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej, szkolenie kierowców,
 4. organizacja nie komercyjnej turystyki motorowej
 5. ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,
 6. ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji, w szczególności poprzez kontrolę i poprawę stanu technicznego pojazdów,
 7. działalność kulturalna, krzewienie kultury motoryzacyjnej, ochrona zabytków i tradycji motoryzacji a w szczególności zabytkowych pojazdów mechanicznych,
 8. działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych,
 9. ochrona zdrowia i pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym szkolenie i wspieranie społecznych ratowników drogowych i społecznej rehabilitacji inwalidów,
 10. zwalczanie patologii społecznej a w szczególności alkoholizmu i narkomanii wśród młodzieży.

§ 7
Cele powyższe „AŁ” realizuje poprzez:

 1. Organizowanie zawodów w sportach motorowych.
 2. Udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych oraz krajowych i zagranicznych imprezach turystyczno – motorowych.
 3. Rozwijanie sportu motorowego i prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych.
 4. Propagowanie turystyki motorowej.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania kierowców.
 6. Szkolenie członków w celu uzyskiwania licencji trenerów, instruktorów, sędziów, asystentów i komisarzy sportowych oraz turystycznych.
 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania alkoholizmowi i narkomanii oraz wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 8. Rozwijanie działalności kulturalnej i oświatowej dotyczącej sportu, turystyki motorowej i pojazdów zabytkowych, organizowanie różnych imprez związanych z motoryzacją oraz życia klubowego.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej zdobyciu środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań statutowych.
 10. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz Polski Związek Motorowy.
 11. Działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez:
  • integrację z resztą społeczeństwa,
  • organizowanie szkoleń, spotkań, zjazdów, imprez, konkursów itp.,
  • edukację, kulturę, bezpieczeństwo, sport, turystykę, rekreację itp.,
  • rehabilitację społeczno – zawodową.
 12. Działania na rzecz zwalczania patologii a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii poprzez organizowanie:
  • szkoleń survivalowo-militarnych,
  • szkół przetrwania,
  • działań na rzecz młodzieży mających na celu podnoszenie kultury fizycznej.
 13. Prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu dróg, stanu technicznego pojazdów oraz doskonalenia umiejętności kierowców.

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. rzeczywistych
 2. honorowych
 3. wspierających

§ 9

 1. Członkiem rzeczywistym może być osoba interesująca się sportem motorowym i zagadnieniami związanymi z motoryzacją.
 2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony w zakresie motoryzacji działacz „AŁ”.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością „ AŁ” i opłacająca zadeklarowaną składkę członkowską.

§ 10

 1. Członkiem rzeczywistym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, wpłaceniu wpisowego i obowiązującej składki członkowskiej.
 2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej składki.
 3. Godność członka honorowego Klubu i honorowego prezesa „AŁ” nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 11

 1. Członkowie rzeczywiści i honorowi maja prawo:
  • czynnego i biernego wyboru władz „ AŁ”,
  • zgłaszania postulatów i wniosków do władz „AŁ”,
  • korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez „AŁ”,
  • jego urządzeń i sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd,
  • reprezentowania barw i noszenia odznaki „AŁ”,
  • brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez „AŁ”,
  • bezpłatnego wstępu na imprezy „AŁ” na zasadach określonych przez Zarząd „AŁ”.
 2. Członkowie wspierający mają prawa członków rzeczywistych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz reprezentowania barw „AŁ”. Mają też prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami wspierającymi „AŁ”.

§ 12

 1. Członkowie rzeczywiści są zobowiązani:
  • brać udział w działalności „AŁ” oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „AŁ”,
  • regularnie opłacać składki członkowskie,
  • chronić własność „AŁ” jako wspólne dobro,
  • dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię „AŁ”,
  • krzewić kulturę motoryzacyjną.
 2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz „AŁ”.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia kładek członkowskich.
 4. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać zadeklarowaną składkę, przestrzegać postanowień Statutu uchwał władz „AŁ”.

§ 13

 1. Członkostwo ustaje wskutek:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
  • skreślenie z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  • wykluczenie z „AŁ:
 2. Członek może być wykluczony na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę „AŁ” lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz „AŁ”.

§ 14

Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 • pochwałę na piśmie,
 • nagrodę pieniężną,
 • dyplom,
 • Honorową Odznakę Automobilklubu Łódzkiego.

§ 15

 1. Za działalność naruszająca postanowienia niniejszego statutu, regulaminów, uchwał władz „AŁ” lub działalność na szkodę „AŁ” Sąd Koleżeński może nakładać na członków rzeczywistych następujące kary:
  • upomnienie,
  • naganę
  • zawieszenie w prawach członków Klubu na okres 2 lat,
  • wykluczenie
 2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego zebrania, co nie wstrzymuje orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 16

 1. W działalności Klubu może uczestniczyć młodzież do lat 18 za zgodą ich prawnych opiekunów.

Władze Klubu.

§ 17

 1. Władzami „AŁ” są:
  • Walne Zebranie,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz „AŁ” trwa 4 lata.
 3. W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mają prawo dokooptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może     przekraczać 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały władz „AŁ” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania i Zarządu podjęte w II terminie/ drugim, 30 minut po pierwszym/ są ważne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 5. Głosowanie nad wyborem władz „AŁ” i w sprawach personalnych jest tajne.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków „AŁ” jest jego najwyższą władzą.
 2. Walne Zebranie „AŁ” odbywa się co 4 lata.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd „AŁ” podając te dane do wiadomości członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Do kompetencji uczestników Walnego Zebrania Członków „AŁ” należy:
  • uchwalenie głównych kierunków działania „AŁ”,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi „AŁ” po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Motorowego.
  • uchwalanie statutu, bądź zmiana w statucie „AŁ”,
  • nadawanie godności Honorowego Prezesa „AŁ” i godności Członka Honorowego „AŁ”,
  • uchwalanie regulaminów,
  • podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze „AŁ”,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania „AŁ”

§ 19

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym     członkowie rzeczywiści i honorowi.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na żądanie zgłoszone na piśmie przez co najmniej 1/3 członków rzeczywistych i honorowych,
  • na żądanie naczelnych władz Polskiego Związku Motorowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia żądania.

§ 21

 1. Zarząd „AŁ” jest najwyższą władzą Klubu między Walnymi Zebraniami „AŁ”.
 2. Zarząd „AŁ” składa się z 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków „AŁ”.
 3. Do zakresu działania Zarządu „AŁ” należy:
  • kierowanie działalnością „AŁ” i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem i funduszami,
  • uchwalanie planów pracy i budżetu „AŁ”,
  • ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
  • nadzorowanie działalności jednostek terenowych
  • powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz zatwierdzanie zasad ich działania,
  • powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów,
  • opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych, turystycznych i innych,
  • rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz „AŁ”.
 4. Posiedzenia Zarządu „AŁ” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22

 1. Zarząd „AŁ” wybiera ze swego grona Prezydium składające się z 5 do 9 członków, w tym prezesa, od 1 do 3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zadania i podział funkcji poszczególnych członków Prezydium ustala Zarząd „AŁ”.
 2. Prezydium kieruje działalnością „AŁ” w okresie między posiedzeniami Zarządu w granicach ustalonych przez Zarząd z tym, że do jego kompetencji nie może należeć:
  • zwoływanie walnych zebrań członków „AŁ”,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  • uchwalanie planów pracy i budżetów „AŁ”,
  • powoływanie i rozwiązywanie komisji.
 3. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeb.

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie „AŁ” i wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności „AŁ’ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  • występowanie do Zarządu „AŁ” z wnioskami i propozycjami,
  • składanie Walnemu Zebraniu Członków „AŁ” sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu „AŁ” i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 25

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zebraniu „AŁ”. Na pierwszym zebraniu Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 26

 1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszystkie sprawy podlegające jego jurysdykcji i wniesione we właściwej formie. Zakres kompetencji i tryb postępowania określi odpowiedni regulamin.

Oddział i władze Oddziału.

§ 27

 1. Siedzibą Oddziału jest miejscowość w Polsce, gdzie organizowana jest działalność statutowa Klubu.
 2. Władzami Oddziału są:
  • Walne Zebranie Oddziału,
  • Zarząd Oddziału,
  • Komisja Rewizyjna Oddziału
 3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

§ 28

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  • uchwalanie kierunków działalności Oddziału,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych w czasie obrad.

§ 29

 1. W Walnym zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających i władz Klubu.
 2. Termin i miejsce Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału powiadamiając o tym członków nie później niż 2 tygodnie przed terminem zebrania. 3. Możliwe jest zwołanie Walnego Zebrania dla rozpatrzenia konkretnej sprawy na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu Klubu, bądź 1/2 członków Oddziału.

§ 30

 1. Zarząd Oddziału jest władzą Oddziału w okresie między walnymi zebraniami.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Do zakresu działalności Oddziału należy:
  • kierowanie działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • uchwalanie planów pracy, budżetu oraz utrzymywanie więzi z kołami „AŁ” na danym terenie,
  • składanie sprawozdań Klubowi z działalności statutowej i finansowej,
  • zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania,
  • współdziałanie z miejscowymi organami administracji państwowej i samorządowej.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie i wyłania ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Władze Oddziału w swej działalności kierują się postanowieniami ujętymi w pierwszych rozdziałach Statutu Klubu.

Koła i władze Koła.

§ 32

Koło powoływane jest zgodnie z zainteresowaniami grupy od 5 osób wzwyż w zakładzie pracy, rejonie miasta, bądź miejscowości poza Łodzią.

 1. Władzami Koła są:
  • Walne zebranie Członków Koła,
  • Zarząd Koła,
 2. Kadencja władz Koła trwa 4 lata, lecz może być skrócona w dowolnym czasie zgodnie z wolą członków.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności koła.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Koła z jego działalności oraz podejmowanie uchwał dotyczących działalności Koła.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 4. Wybór Zarządu Koła.

§ 34

 1. Zarząd Koła jest władzą Koła między Walnymi Zebraniami członków Klubu.
 2. Zarząd Koła składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Do zakresu działalności Zarządu Koła należy w szczególności:
  • kierowanie działalnością Koła i reprezentowanie go na zewnątrz,
  • uchwalanie planów pracy Koła wraz z preliminarzem,
  • organizowanie, bądź współorganizowanie różnorodnych imprez związanych z motoryzacja i bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
  • składanie Zarządowi „AŁ” sprawozdań z działalności Koła
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła.
 5. Posiedzenia zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz w kwartale.

Majątek i fundusze „AŁ”.

§ 35

 1. Na majątek „AŁ” składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
  • wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  • wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dotacje,
  • wpływy z prowadzenia działalności szkoleniowej, sportowej lub innych imprez,
  • wpływy od sponsorów „AŁ”,
  • darowizny, spadki i zapisy,
  • dochody z ofiarności publicznej,
  • dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi.
 3. „AŁ” może korzystać z majątku i funduszy Polskiego Związku Motorowego na zasadach określonych przez Zarząd Główny PZM, w tym z dotacji przeznaczonych na realizację celów określonych w § 6 niniejszego Statutu.

§ 36

Dochody „AŁ” w tym także z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych. Nie mogą być przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków

§ 37

Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych „AŁ” wymagane są podpisy łącznie prezesa lub jednego z wiceprezesów i skarbnika Klubu.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 38

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1 / 2 liczby członków uprawnionych do głosowania, bądź każdej ilości członków w drugim terminie.
 2. Walne Zebranie określi na czyją rzecz przekazany zostaje majątek Klubu po jego likwidacji.

Przepisy końcowe i przejściowe.

§ 39

Decyzje o nadaniu godności i tytułów honorowych oraz odznak wydane na podstawie dotychczas obowiązującego Statutu „AŁ”, regulaminy i inne przepisy szczegółowe pozostają w mocy. Dotychczasowi członkowie zwyczajni stają się członkami rzeczywistymi „AŁ” zgodnie z przepisami prawa i niniejszego Statutu.

Łódź, 26 marca 2023 r.

X